Regulamin

Organizator Szkoleń

 1. Organizatorem Szkoleń jest Forum Szkoleniowe Marcin Grzeszczak, z siedzibą w 05-820 Piastów, ul. Licealna 7, NIP 532-224-73-34, REGON 146193320.
 2. Wszelką korespondencję należy kierować na powyższy adres pocztowy, mailem na info@forumszkoleniowe.com.pl lub telefonicznie 602-59-98-09.

Zgłoszenia na szkolenie

 1. Klient może dokonać zgłoszenia na szkolenie:
  1. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.forumszkoleniowe.com.pl,
  2. wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@forumszkoleniowe.com.pl,
  3. telefonicznie,
  4. listownie,
  5. osobiście w siedzibie firmy.
 2. Dokonując zgłoszenia na szkolenie klient zawiera ze sprzedającym umowę na wykonanie usługi szkoleniowej.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony i nie podlega automatycznemu przedłużaniu.
 4. Dniem zawarcia umowy na przeprowadzenie usługi szkoleniowej jest dzień otrzymania zgłoszenia, a dniem końca umowy jest ostatni dzień szkolenia.

Odwołanie szkolenia

 1. Forum Szkoleniowe zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w następujących przypadkach:
  1. brak wystarczającej ilości uczestników w grupie szkoleniowej pozwalającej na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia,
  2. przyczyny losowe niezależne od organizatora szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia klientowi przysługuje prawo:
  1. rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i otrzymania przelewem zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego,
  2. lub przepisania się na szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym kosztów wynikających z różnicy w cenach szkoleń i otrzymanych wcześniej rabatów. W przypadku wybrania tańszego szkolenia klientowi przysługuje zwrot różnicy w cenie szkolenia. Zwrot będzie dokonany na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.

Zmiana terminu szkolenia i nieobecność na szkoleniu

 1. Klientowi przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia bez dodatkowych opłat niepóźnej niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia bez dodatkowych opłat, jeżeli zmiana terminu spowodowana jest udokumentowanymi przyczynami losowymi, niezależnymi od klienta.
 3. W okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie ma możliwości zmiany terminu szkolenia.
 4. Nieobecność na szkoleniu nie jest podstawą do zwrotu poniesionych przez klienta kosztów szkolenia.

Płatność

Przedpłata

 1. Kupujący może uiścić płatność w ciągu 7 dni od daty zamówienia wykonując przelew na rachunek bakowy podany w zamówieniu. Dane do przelewu kupujący otrzymuje drogą mailową po złożeniu zamówienia.
 2. Przelew musi zostać zaksięgowany na rachunku bankowym sprzedającego przed pierwszym dniem szkolenia.
 3. Kupujący może uiścić płatność bezpośrednio przy składaniu zamówienia za pomocą systemu płatności elektronicznych PayPal lub płacąc kartą kredytową w systemie PayPal.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sprzedającego, sprzedający wystawia i wysyła do klienta fakturę VAT.
 5. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych za płatności związanych w wybraną przez klienta formą płatności.

Płatność po zakończeniu szkolenia

 1. Strony mogą ustalić inny termin płatności. Inny termin płatności musi być pod rygorem nieważności ustalony na piśmie lub w drodze korespondencji mailowej.
 2. W przypadku ustalenia przez strony płatności po zakończeniu szkolenia, płatność następuje przelewem na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.

Odpowiedzialność uczestnika szkolenia za powierzony sprzęt komputerowy

 1. Organizator szkolenia udostępnia uczestnikom szkoleń komputerowych na czas szkolenia trwania sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
  1. Odpowiedzialność uczestnika za powierzony mu sprzęt komputerowy obowiązuje w dniach, w których odbywa się szkolenie w trakcie przebywania uczestnika w sali szkoleniowej.
  2.  Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do używania sprzętu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
  3. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży sprzętu uczestnik szkolenia zostanie obciążony kwotą wynikająca z faktur zakupu lub umów wypożyczenia dotyczących uszkodzonego lub skradzionego sprzętu komputerowego.

Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość (dotyczy osób fizycznych)

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na wykonanie świadczenia usługi w ciągu 14 dni od daty zawarcia tej umowy.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość dotyczącej dostawy towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 3. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość należy złożyć w formie pisemnej korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej lub za pomocą samodzielnie przygotowanego oświadczenia przesłanego i przesłanego na adres mailowy lub listownie.

Utrata prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (dotyczy osób fizycznych)

 1. Akceptując regulamin kupujący oświadcza, że został poinformowany, o utracie prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli zakupiona usługa została wykonana w pełni i za wyraźną zgodą klienta.
 2. Akceptując regulamin kupujący oświadcza, że został poinformowany o konieczności uiszczenia płatności proporcjonalnie do stopnia wykonywanej usługi oraz zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi podczas świadczenia usługi.
 3. Przez wyraźną zgodę klienta rozumie się obecność na szkoleniu potwierdzoną podpisem na liście obecności, a w przypadku innego rodzaju usług przez złożenie przez klienta podpisu na protokole wykonania usługi.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zawiera umowę na świadczenie usługi na dwa dni lub jeden dzień lub w dniu świadczenia usługi sytuacja taka będzie traktowana, jako pilne żądanie wykonania usługi, której termin został określony.

Wypowiedzenie umowy

 1. Każdej ze stron przysługuje wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym w uzasadnionych przypadkach.
 2. Za uzasadnione przypadki uznaje się:
  1. niedokonanie przedpłaty przez klienta w ustalonym terminie,
  2. odwołanie szkolenia przez organizatora szkolenia bez uprzedniego poinformowania klienta o tym fakcie,
  3. niedotrzymanie terminu szkolenia przez organizatora bez uprzedniego poinformowania klienta o tym fakcie,
  4. udokumentowane przyczyny losowe niezależne od klienta lub od organizatora szkolenia.
 3. W przypadku efektywnego wypowiedzenia umowy z przyczyn wymienionych w punktach 2.2 i 2.3 w ciągu 7 dni roboczych dokonywany jest przelewem zwrot wpłaconej przez klienta kwoty na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego.
 4. Organizatorowi szkolenia przysługuje prawo wypowiedzenia klientowi umowy bez zwrotu poniesionych przez klienta kosztów i wyproszenie uczestnika ze szkolenia, jeżeli jego zachowanie będzie odbiegało od zwyczajowo przyjętych norm współżycia społecznego, przez co uniemożliwi prowadzenie szkolenia i uczestniczenie innym słuchaczom w szkoleniu.
 5. Organizatorowi szkolenia przysługuje prawo wypowiedzenia klientowi umowy bez zwrotu poniesionych przez klienta kosztów i wyproszenie uczestnika ze szkolenia, jeżeli uczestnik jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.

 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona na piśmie.
 2. Reklamacje można kierować na adres firmy: Forum Szkoleniowe Marcin Grzeszczak, ul. Licealna 7, 05-820 Piastów.
 3. Reklamacje można przesłać mailem na adres info@forumszkoleniowe.com.pl.

Inne postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy:
  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),
  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.)

Zmiany w regulaminie

 1. Forum Szkoleniowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. Aktualny regulamin dostępny jest na tej stronie internetowej.
 3. Aktualny regulamin otrzymuje klient wraz z zamówieniem w postaci załącznika do maila.